Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt door Customer Contact Company B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Clarissenhof 13, 4133 AB te Vianen, KvK inschrijving nummer 34298376.

Privacy uitgangspunten

Customer Contact Company B.V. hanteert onder andere de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

  1. Customer Contact Company B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van overeenkomsten die zij met haar opdrachtgevers aangaat.
  2. Terzake gaat zij steeds een verwerkersovereenkomst aan met de opdrachtgever voor wie Customer Contact Company B.V. persoonsgegevens verwerkt.
  3. Deze verwerkersovereenkomsten voldoen aan de eisen die de privacy wetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens, stelt.
  4. In de verwerkersovereenkomsten wordt vastgelegd, onder andere, welke gegevens worden verwerkt, de maatregelen die worden genomen ter bescherming van persoonsgegevens en de meldplicht bij datalekken.
  5. Customer Contact Company B.V. neemt alle maatregelen die redelijkerwijze van haar kunnen worden gevergd om persoonsgegevens te beschermen.
  6. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever.
  7. Customer Contact Company B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
  8. Customer Contact Company B.V. respecteert de rechten van betrokkenen op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens, waarbij verzoeken van betrokkenen terzake steeds in overleg met de opdrachtgever worden beantwoord.
  9. Customer Contact Company B.V. schakelt geen derden in voor de verwerking van persoonsgegevens zonder toestemming van de opdrachtgever.
  10. Customer Contact Company B.V. houdt zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Contact

Voor alle correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met Martine van Kalkeren via martine.van.kalkeren@customercontactcompany.nl.